Deklaracja dostępności - school website

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
Przejdź do treści

Menu główne:

.
Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej
.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej
 • Data publikacji strony internetowej: 2007-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf, jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Ilko.
 • E-mail: mariuszilko@o2.pl
 • Telefon: 134347774
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Domaradz
 • Adres: 36-230 Domaradz 345
 • E-mail: gmina@domaradz.pl
 • Telefon: 134347041
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Wejście główne do budynku jest częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
2. W Szkole nie ma wind.
3. Wejścia do toalet i same toalety są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych (2 toalety).
4. W budynku Szkoły  brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.
5. Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
6. Szkoła dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.
<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej</h1>
<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Szkoła Podstawowa Nr 2</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="http://sp2golcowa.domaradz.pl">Strona internetowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej</a>.</p>
<ul>
   <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2007-10-15">2007-10-15</time></li>
   <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2020-09-01">2020-09-01</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
   <p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>
<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia:  <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="1991-01-01">1991-01-01</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="2021-03-24">2021-03-24</time></li>
</ul>

   <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>


<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  <span id="a11y-osoba">Mariusz Ilko</span>.</li>
<li>E-mail: <span id="a11y-email">mariuszilko@so2.pl</span></li>
<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">519555542</span></li>
</ul>

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
<ul>
   <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
   <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
   <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
   <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
   <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
   <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej</li>
<li>Adres: Golcowa 284</li>
<li>E-mail: sp2golcowa@o2.pl</li>
<li>Telefon: 134347774</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do  <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>
adres
Szkoła Podstawowa Nr 2
Golcowa 284
36-230 Domaradz
fax 13 43 47 112

telefon 13 43 47 774
e-mail sp2golcowa@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego