Deklaracja dostępności - school website

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
Przejdź do treści

Menu główne:

.
Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej
.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej
 • Data publikacji strony internetowej: 2007-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf, jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Ilko.
 • E-mail: mariuszilko@o2.pl
 • Telefon: 134347774
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Domaradz
 • Adres: 36-230 Domaradz 345
 • E-mail: gmina@domaradz.pl
 • Telefon: 134347041
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Wejście główne do budynku jest częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
2. W Szkole nie ma wind.
3. Wejścia do toalet i same toalety są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych (2 toalety).
4. W budynku Szkoły  brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.
5. Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
6. Szkoła dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.
adres
Szkoła Podstawowa Nr 2
Golcowa 284
36-230 Domaradz
fax 13 43 47 112

telefon 13 43 47 774
e-mail sp2golcowa@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego