ocenianie wewnątrzszkolne - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

ogłoszenia
ocenianie wewnątrzszkolne
Rozdział IX
Wewnątrzszkolne Ocenianie
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
§ 64
Nauczyciel zobowiązany jest do:
1)   Zapoznania uczniów i rodziców z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem;
2)   Przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały, jasny, aby uczeń wiedział, czego się od niego oczekuje;
3)   Stosowania różnorodnych form oceniania zapewniając uczniom otrzymanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników;
4)   Systematycznego oceniania ucznia;
5)   Gromadzenia informacji o uczniu w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie wychowawczym;
6)   Umożliwienia uczniom samooceny;
7)   Rzetelności w ocenianiu (ocena jawna, obiektywna i mobilizująca);
8)   Brania pod uwagę wysiłku ucznia włożonego w opracowanie materiału, a nie tylko stanu wiedzy;
9)   Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia określonych w § 88.
§ 65
Założenia ogólne WO
1.    Wewnątrzszkolne Ocenianie zwane dalej WO, zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
2.    (uchylony)
3.    Integralnym składnikiem WO są Przedmiotowe Systemy Oceniania, zwane dalej PSO, stanowiące załączniki do WO.
4.    Przepisów WO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
5.    Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych regulują odrębne przepisy: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
6.    Sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym określają odrębne przepisy.
7.    Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy.
8.    Czas trwania roku szkolnego określa Minister Edukacji Narodowej.
9.    Rok szkolny składa się z dwóch półroczy.
10.    Podział roku szkolnego na półrocza wyznacza roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.
11.    Klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia półrocznych wyników klasyfikowania przeprowadza się w przedostatnim tygodniu przed zakończenie półrocza.
12.    Klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznych wyników klasyfikowania przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13.    Egzamin klasyfikacyjny półroczny i roczny przeprowadza się w tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej zatwierdzające półroczne i roczne wyniki klasyfikowania.
14.    Uzyskanie wyższej niż przewidywana ocena roczna z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania możliwe jest w tygodniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.
15.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
16.    Sprawdzian w kontekście uzasadnionych zastrzeżeń od ustalonej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przeprowadza się po upływie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
17.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki plastyki i muzyki w szczególności należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 66
Cele WO
1.    Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
2.    Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy.
3.    Wdrażanie do systematyczności, samooceny i samokontroli.
4.    Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.
5.    Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
6.    Dostarczanie uczniom i rodzicom bieżącej informacji o postępach w nauce, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
7.    Budowanie przez Szkołę przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb.
§ 67
Zadania WO
1.    Diagnozować.
2.    Oceniać.
3.    Informować.
4.    Upowszechniać osiągnięcia uczniów.
5.    Ewaluować programy nauczania.
§ 68
WO zapewnia uczniom
1.    Przejrzyste i obiektywne kryteria oceny.
2.    Takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach.
3.    Możliwość samooceny.
4.    Rzetelną informację zwrotną.
5.    Indywidualizacja oceniania.
6.    Obiektywizm.
7.    Wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się.
§ 69
WO zapewnia rodzicom
1.    Prostotę i jasność systemu.
2.    Jawność kryteriów oceniania.
3.    Informację zwrotną o postępach ucznia.
§ 70
WO zapewnia nauczycielom
1.    Różnorodność źródeł informacji o uczniu.
2.    Łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania.
§ 71
Sposoby zbierania informacji o uczniu
1.    Obserwacja ciągła – podmiotowa i grupowa jest dokonywana przez nauczycieli i wychowawców na różnych płaszczyznach życia szkolnego.
2.    Obserwacja systematyczna umożliwiająca nauczycielom poznanie, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.
3.    Obserwację ucznia prowadzi się systematycznie, przez cały okres nauki (etap, rok szkolny).
§ 72
Szkolny system motywacyjny
1.   Wewnątrzszkolne konkursy
    1)   przedmiotowe,
    2)   artystyczne,
    3)   sportowe,
    4)   związane z działalnością na rzecz środowiska.
2.   Ranking wewnątrzszkolny.
3.   System nagradzania:
     1)   nagrody rzeczowe,
     2)   dyplomy,
     3)   medale,
     4)   tytuły nadawane uczniom np.; „najlepszy recytator, najlepszy matematyk, ..., roku szkolnego .... /....”.
§ 73
Zasady i kryteria oceniania
1.    Oceniania uczniów dokonuje nauczyciel przedmiotu zgodnie z:
1)   Rozporządzeniem MEN,
2)   statutem Szkoły zawierającym WO,
2.    Przy określaniu standardów wymagań każdy nauczyciel stwierdza:
1)   niezbędność wiedzy w dalszym uczeniu się,
2)   przystępność dla ucznia,
3)   doniosłość naukową,
4)   użyteczność zdobytej wiedzy.
3.    Standardy wymagań opracowano w oparciu o podział treści nauczania na poziomy wymagań:
1)   wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) obejmują elementy treści podstawowych, najłatwiejszych, najczęściej stosowanych, najprostszych, możliwie praktycznych, niezbędnych do opanowania wymagań podstawowych,
2)   wymagania podstawowe (ocena dostateczna) obejmują treści nauczania najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne, niezbędne na danym etapie i wyższych etapach kształcenia oraz praktycznej działalności ucznia,
3)   wymagania rozszerzające (ocena dobra) obejmują treści nauczania umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, przydatne, ale nieobligatoryjne na danym etapie edukacji i na wyższych etapach,
4)   wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) obejmują treści trudne do opanowania, złożone i nietypowe, wyspecjalizowane,
5)   wymagania wykraczające (ocena celująca) obejmują treści trudne, wykraczające ponad dany etap edukacji.
4.    W klasach I-III ocenę cząstkową zapisuje się w postaci ocen w skali od 1 do 6, natomiast ocenę półroczną oraz roczną z przedmiotów i z zachowania zastępuje się oceną opisową. Składa się na nią charakterystyka osiągnięć ucznia.
§ 74
1.    Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
§ 75
1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4)   dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3)   ocenianie bieżące i ustalanie półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 85 pkt. 1 i § 99 pkt. 2,
4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w § 81;
5)   ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o których mowa odpowiednio w § 90, § 91 oraz § 102;
6)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce o których mowa w § 103.
§ 76
1.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:
1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z         realizowanego przez siebie programu nauczania, o których mowa w § 83, punkt 1,
2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o których mowa w § 83, punkt 2,
3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 91,
2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o których mowa w § 97 oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, o których mowa w § 102.
§ 77
Klasyfikacja półroczna i roczna
1.    Klasyfikowanie półroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według zasad WO:
1)   w klasach I-III – ocena opisowa,
2)   w klasach IV-VIII – podsumowanie osiągnięć uczniów w skali 1-6.
2.    Ocena półroczna i roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
3.    Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych z wyjątkiem tych, z których został zwolniony zgodnie z przepisami w tym zakresie.
4.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele przedmiotu.
5.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza możliwość zindywidualizowania pracy z uczniem i uzupełnienia braków poprzez np. zorganizowanie dla tego ucznia dodatkowych zajęć prowadzonych przez nauczyciela danego przedmiotu na terenie Szkoły (jednak nie dłużej niż 60 min. w ciągu tygodnia).
6.    Świadectwo z wyróżnieniem (z paskiem) otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen z zajęć obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz otrzymał ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.
§ 78
Ogólne wymagania edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym
1.    Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza.
2.    Półrocze kończy się półroczną oceną opisową.
3.    Oceny cząstkowe za osiągnięcia z poszczególnych edukacji wyrażone są w skali 1-6.
4.    Obowiązują kryteria wymagań na poszczególne stopnie:
      1) stopień celujący             – 6
      2) stopień bardzo dobry      – 5
      3)   stopień dobry             – 4
      4)   stopień dostateczny     – 3
      5)   stopień dopuszczający   – 2
      6)   stopień niedostateczny  – 1
5.    W klasach I-III przyjmuje się system plusów i minusów przy ocenianiu cząstkowym począwszy od –2 do +5.
6.    Prace pisemne uczniów oceniane są według następującej skali procentowej:
7.    Oceniane są umiejętności i wiedza, a nie jej braki.
8.    Ilość sprawdzianów ustala nauczyciel z uczniami.
9.    Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.
10.    Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
11.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (półrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym), Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
12.    W klasach I-III Szkoły śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
13.    Klasyfikacja roczna w klasach I-III Szkoły polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć w danym roku szkolnym.
14.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
15.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
16.    Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III Szkoły polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 79
1.    Uczeń klasy I-III Szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym roku szkolnym.
2.    Począwszy od klasy IV Szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 78 pkt. 13, oraz § 81 pkt. 10.
3.    Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4.    Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
5.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
6.    Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
7.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
8.    W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego klasę oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
§ 80
1.    Uczniom niedosłyszącym lub słabo słyszącym, niewidomym lub słabo widzącym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem (w tym zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi można wydłużyć etap kształcenia.
2.    Uczniowi, o którym mowa w punkcie 1 w cyklu edukacyjnym etap edukacyjny można wydłużyć tylko raz i o jeden rok.
3.    Uczeń, któremu wydłuża się etap kształcenia, musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4.    Z wnioskiem o wydłużenie cyklu edukacyjnego dla ucznia mogą wystąpić: rodzice ucznia, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w tym poradnia specjalistyczna.
5.    Rodzice ucznia muszą wyrazić, w formie pisemnej, zgodę na wydłużenie swojemu dziecku cyklu edukacyjnego.
6.    Opinię o konieczności wydłużenia cyklu edukacyjnego uczniowi wydaje zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w którego skład wchodzi: Dyrektor, wychowawca klasy, specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem i ewentualnie nauczyciel wspomagający.
7.    Zespół wydaje opinię na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym przeprowadzonych obserwacji, pomiarów pedagogicznych oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
8.    Decyzję w sprawie wydłużenia uczniowi cyklu edukacyjnego podejmuje Dyrektor (decyzja administracyjna) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. W protokole rady pedagogicznej klasyfikacyjnej umieszcza się zapis informujący, którym uczniom wydłużono etap edukacyjny.
§ 81
1.    Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)   Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5.    Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4. 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)   skład komisji,
1a) imię i nazwisko ucznia,
1b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy,
2)   termin egzaminu poprawkowego,
3)   zadania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonanym zdaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
9.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt 10.
10.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 82
1.    Uczeń kończy Szkołę:
1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 79 pkt. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 79 pkt. 4.
2)   jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
2.    Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w § 77 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3.    Uczniowie kończący Szkołę, poza świadectwem z wyróżnieniem, o którym mowa w pkt. 2, są zapisywani także w księdze „Sukcesy naszych uczniów”, jeżeli średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 5,0 – tylko z ocenami bardzo dobrymi i celującymi oraz wzorowym zachowaniem.
4.    O ukończeniu Szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
§ 83
Ogólne wymagania edukacyjne w klasach IV-VIII
1.    Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
      1)   zakres wiadomości i umiejętności,
      2)   rozumienie materiału naukowego,
      3)   umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.
2.    Oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za:
      1)   odpowiedzi ustne,
      2)   sprawdziany,
      3)   zadania domowe,
      4)   zadania klasowe,
      5)   dyktanda,
      6)   wytwory praktyczne, doświadczenia, projekty, rysunki,
      7)   osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
      8)   postawę wobec przedmiotu.
3.    Przewiduje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, które prowadzą do ustalenia oceny bieżącej:
      1) sprawdziany pisemne,
      2)   kartkówka z bieżących wiadomości i umiejętności,
      3)   odpowiedź ustna,
      4)   prace domowe,
      5)   projekty edukacyjne i inne prace wykonywane przez uczniów,
      6)   estetyka zeszytu przedmiotowego,
      7)   aktywność ucznia podczas zajęć,
      8)   działalność pozalekcyjna ucznia,
      9)   testy sprawnościowe z wychowania fizycznego,
      10) inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych określone w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO).
4.    W ciągu roku uczeń jest zobowiązany do napisania:
      1)   trzech dużych prac klasowych z języka polskiego, matematyki (kl. IV-VIII),
      2)   dyktanda ortograficznego (trzy w półroczu),
      3)   sprawdzianów podsumowujących poszczególne działy przedmiotów w zależności od decyzji nauczyciela.
5.    W ciągu jednego tygodnia uczeń może napisać maksymalnie dwie duże prace klasowe w różnych dniach, zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
6.    Za sprawdzian wiadomości ucznia przyjmuje się sprawdzian pisemny trwający nie krócej niż 30 minut.
7.    Na tydzień przed planowanym sprawdzianem nauczyciel zapoznaje ustnie uczniów z kryteriami oceny oraz zakresem wymagań programowych, jaki będzie obowiązywał na sprawdzianie.
8.    Nauczyciel, informując klasę o terminie sprawdzianu pisemnego, wpisuje w dzienniku lekcyjnym ołówkiem odpowiednią adnotację.
9.    Sprawdzianów trwających do 15 minut i obejmujących nie więcej niż dwa ostatnie tematy lub zakres omawianej lektury nie uważa się za sprawdzian z ust. 7. Nauczyciel może go przeprowadzić celem, monitorowania postępów ucznia i określania jego indywidualnych potrzeb.
10.    Nauczyciel jest zobowiązany poprawić krótki sprawdzian na następną lekcję, a sprawdzian dłuższy lub zadanie klasowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni od napisania.
11.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
12.    Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
§ 84
1.    Pisemne prace klasowe (sprawdziany) są dla ucznia obowiązkowe.
2.    Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może pisać danego sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, nauczyciel dokonuje obiektywnej oceny sytuacji i wyznacza dla niego drugi termin lub określa inny sposób sprawdzenia wiadomości zgodnie z PSO dla danych zajęć edukacyjnych.
3.    W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
§ 85
Skala ocen i tryb oceniania
1.    Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na II etapie kształcenia stosują w ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym następujące stopnie z zastrzeżeniem ust. 6:
      1)   stopień celujący            6
      2)   stopień bardzo dobry     – 5
      3)   stopień dobry               – 4
      4)   stopień dostateczny       – 3
      5)   stopień dopuszczający    2
      6)   stopień niedostateczny   – 1
2.    W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „–” zgodnie z zasadami przyjętymi w PSO (od –2 do +5).
3.    Prace pisemne uczniów oceniane są według następującej skali procentowej:
4.    W klasach IV-VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawiane są za pomocą średniej ważonej, która obliczana jest za pomocą poniższego wzoru:
.
5.    Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej w klasach IV-VIII jest waga ocen cząstkowych za pierwsze półrocze, natomiast do wystawienia oceny rocznej waga oceny śródrocznej oraz ocen cząstkowych za drugie półrocze.
6.    Formy aktywności i ich wagi:
1)   ocena za pierwsze półrocze – waga 5,
2)   test – waga 5,
3)   praca klasowa – waga 5,
4)   udział w konkursie przedmiotowym – etap wojewódzki – waga 5,
5)   sukcesy sportowe i artystyczne – waga 5,
6)   wykonywanie zadań wykraczających poza podstawę programową – waga 5,
7)   aktywność i postawa na lekcjach wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i religii/etyki – waga 5,
8)   udział w konkursie przedmiotowym – etap szkolny – waga 3,
9)   frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego – waga 3,
10)    czytanie ze zrozumieniem – waga 3,
11)    słuchanie ze zrozumieniem – waga 3,
12)    sprawdziany ze znajomości lektur – waga 3,
13)    dyktando – waga 3,
14)    odpowiedź ustna – waga 3,
15)    aktywność na lekcji – waga 3,
16)    prace praktyczne i projektowe – waga 3,
17)    praca na platformie edukacyjnej – waga 3,
18)    recytacja wiersza – waga 1,
19)    referaty – waga 1,
20)    technika czytania – waga 1,
21)    zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń – waga 1,
22)    kartkówki do 10 minut – waga 3,
23)    praca grupowa na zajęciach – waga 1.
7.    Uczeń, którego średnia ważona wynosi do 1,55, 2,55, 3,55, 4,55, 5,55 na koniec półrocza otrzymuje odpowiednio oceny: 1, 2, 3, 4, 5.
8.    Jeżeli średnia ważona wyniesie co najmniej 1,56, 2,56, 3,56, 4,56, 5,56 na koniec półrocza otrzymuje odpowiednio oceny: 2, 3, 4, 5, 6.
9.    Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli jego średnia ważona z przedmiotu mieści się w przedziale: 1,30-1,55, 2,30-2,55, 3,30-3,55, 4,30-4,55 lub 5,30-5,55.
10.    Jeżeli uczeń poprawił ocenę, to do obliczania średniej ważonej wpisujemy tylko ocenę poprawioną.
11.    Jeżeli nauczyciel chce ocenić inną formę aktywności (nieokreśloną w tabeli) powinien poinformować uczniów o wadze tej aktywności.
12.    Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego odpowiednim kolorem, w zależności od wagi: kolor czerwony – waga 5, kolor zielony – waga 3, kolor niebieski – waga 1.
13.    Średnia ważona powinna być liczona do trzech miejsc po przecinku, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
14.    Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” oraz „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości:

15.    Poprawa oceny następuje z obniżoną wagą.
16.    Nauczyciel informują o wadze aktywności przed jej wystąpieniem.
17.    Prace pisemne poprawia się tylko raz.
18.    Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji.
19.    Uczeń nie ma możliwości poprawienia oceny na tydzień przed klasyfikacją.
20.    Na ocenę sródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.
21.    Ilość ocen bieżących w danym półroczu dla danego przedmiotu powinna wynosić co najmniej:

22.    Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
23.    Oceny bieżące dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są ocenami w skali od 1 do 6, a kryteria ich wystawiania dostosowywane są do indywidualnych możliwości edukacyjnych ucznia.
24.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  
§ 86
Kryteria ocen cząstkowych
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
2) biegle i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
2) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne i potrafi je zastosować w nowych sytuacjach.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) wiadomości i umiejętności określone programem nauczania opanował na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
2) poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4.    Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5.    Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekreślają one możliwości kształcenia na wyższym poziomie edukacyjnym z danego przedmiotu.
6.    Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych z przedmiotu, a braki uniemożliwiają kształcenie na wyższym poziomie edukacyjnym,
2) nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o elementarnym poziomie trudności,
3) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
4) wykazuje dużą absencję na zajęciach.
§ 87
1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2.    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotycząca oceniania ucznia udostępnia nauczyciela przedmiotu uczniowi lub jego rodzicom.
4.    Powyższą dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego.
§ 88
1.    Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
2.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
3.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 89
1.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych, informatyce na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w punkcie 1, uniemożliwia ustalenie półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 90
Poprzez ustalenie ocen półrocznych i rocznych należy rozumieć ostateczną ocenę z zajęć edukacyjnych oraz ostateczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wpisaną w odpowiedniej dokumentacji przebiegu nauczania w przeddzień zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej i zatwierdzoną zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów.
1.    Ustalenia ostatecznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia.
2.    Ustalenie ostatecznej oceny półrocznej z zajęć edukacyjnych może być poprzedzone egzaminem klasyfikacyjnym.
3.    Ustalenie ostatecznej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych może być poprzedzone egzaminem klasyfikacyjnym, wdrożeniem trybu w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana lub egzaminem poprawkowym.
4.    Poprzez przewidywaną ocenę półroczną i roczną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym ołówkiem na dwa tygodnie przed zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
5.    Informację ustną o ocenach z zajęć edukacyjnych przekazuje uczniowi nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po wpisaniu ołówkiem oceny przewidywanej, natomiast o ocenach klasyfikacyjnych zachowania przekazuje wychowawca klasy.
6.    Informację pisemną o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych przekazuje jego rodzicom wychowawca nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w formie zbiorczego zestawienia zawierającego nazwę przedmiotu z przewidywaną oceną półroczną lub roczną dokonując wpisu do „Zeszytu do kontaktów z rodzicami” na dwa tygodnie, a w przypadku oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu na miesiąc przed rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
7.    Uzyskaną informację pisemną o przewidywanej ocenie półrocznej i rocznej rodzice potwierdzają swoim podpisem na zestawieniu zbiorczym wystawionym przez wychowawcę w „Zeszycie do kontaktów z rodzicami”.
8.    Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych jest złożenie przez ucznia lub rodziców podania do Dyrektora w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana na zasadach określonych w § 91.
9.    Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia do Dyrektora Szkoły podania, o którym mowa w pkt. 8, w terminie trzech dni roboczych po przekazaniu informacji o ocenach przewidywanych.
§ 91
Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
1.    Każdy uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli jego średnia ważona z przedmiotu wynosi: 2,3, 3,3, 4,3, oraz którego średnia arytmetyczna z kontrolnych prac pisemnych wynosi odpowiednio przynajmniej 2,5, 3,5, 4,5, 5,5.
2.    Nie ulegają zmianie kryteria oceniania.
3.    Do trzech dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej oceny.
4.    Nauczyciel następnego roboczego dnia od otrzymania wniosku ustala:
      1)   sposób poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
      2)   formę i zakres tematyczny materiału,
      3)   termin poprawy.
5.    Nauczyciel przedmiotu powiadamia ucznia i jego rodziców o terminie, zakresie oraz formie sprawdzianu podnoszącego ocenę.
6.    Ustalona ocena w wyniku sprawdzianu podnoszącego ocenę nie może być niższa od przewidywanej. Jest to ocena ostateczna.
7.    Ustaloną ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego na 3 dni przed klasyfikacyjnym, plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej (tak, jak wszystkie inne oceny).
8.    Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia danego roku.
9.    Na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawcy ustalają i wpisują odpowiednio oceny roczne z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania do dziennika lekcyjnego.
10.    Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalona zgodnie z § 83.
§ 92
1.    Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem pkt. 3, a półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2.    W oddziałach integracyjnych półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
3.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 93
1.    Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest zdanie pisemnego sprawdzianu na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub rodzice.
2.    Sprawdzian, o którym mowa w pkt.1, sporządza nauczyciel uczący danego ucznia lub nauczyciele danego zespołu przedmiotowego zgodnie z opracowanymi wymaganiami edukacyjnymi dla danych zajęć edukacyjnych.
3.    Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1 i 2 przeprowadza się w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu, jednakże nie później niż w przeddzień klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.
4.    Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzianu po dokonaniu przez nauczyciela jego sprawdzenia i oceny.
§ 94
1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
      1)   realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
nauki;
      2)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.
5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4. 2), nie obejmuje zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
6.    Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4. 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt. 8.
8.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
10.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 4. 2), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4. 2), przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:
1)   Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;
2)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4. 2), oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
14.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
       1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4. 2) – skład komisji,
       1a) imię i nazwisko ucznia,
       1b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin klasyfikacyjny,
       2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego,
       3)   zadania egzaminacyjne,
       4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 95
1.    Ustalona przez nauczyciela półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 2 i § 93.
2.    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 94.
§ 96
Ocena klasyfikacyjna zachowania
1.    Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
      1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
      2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
      3)   dbałość o honor i tradycje Szkoły;
      4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;
      5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
      6)   godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
      7)   okazywanie szacunku innym osobom;
      8)   udział ucznia w wolontariacie.
2.    Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV Szkoły, ustala się według następującej skali z zastrzeżeniem pkt. 4:
      1)   wzorowe,
      2)   bardzo dobre,
      3)   dobre,
      4)   poprawne,
      5)   nieodpowiednie,
      6)   naganne.
3.    W klasach I-III Szkoły półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
4.    Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5.    Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii ocenianego ucznia, społeczności klasowej oraz nauczycieli uczących w tej klasie.
6.    Wychowawca prezentuje ustalone przez siebie oceny klasyfikacyjne zachowania dla poszczególnych uczniów na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej uwzględniając opinie z punktu 5.
7.    Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń i innych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym specjalistycznej.
8.    W ocenie zachowania ucznia bierze się pod uwagę przestrzeganie postanowień statutu szkoły dotyczących obowiązków ucznia, w szczególności wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o dobro i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.
§ 97
Procedury ustalania ocen klasyfikacyjnych zachowania
1.    Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów i ich rodziców z kryteriami i procedurą ustalania ocen klasyfikacyjnych zachowania.
2.    Wyżej wymieniona dokumentacja zostaje udostępniona uczniom i ich rodzicom na stronie internetowej Szkoły oraz w bibliotece szkolnej. Fakt zapoznania się rodziców ucznia z obowiązującymi w Szkole kryteriami zachowania rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia.
3.    Podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.
4.    Ocenę wzorową z zachowania może uzyskać uczeń, który w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 10 punktów ujemnych.
5.    Ocenę bardzo dobrą z zachowania może uzyskać uczeń, który w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 20 punktów ujemnych.
§ 98
Tryb wystawiania ocen klasyfikacyjnych zachowania
Oceny wystawia się wg następujących zasad:
1.    Każde półrocze uczeń rozpoczyna pulą 120 pkt.
2.    W szczególnie rażących przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć ocenę klasyfikacyjną zachowania o stopień nie stosując jednocześnie kryterium punktacji ujemnej. Obniżenie oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje z końcem półrocza lub roku szkolnego po podliczeniu punktacji za okres bądź rok szkolny.
3.    W innych przypadkach sumuje się uzyskane punkty i przelicza na oceny klasyfikacyjne zachowania stosując poniższą tabelę przeliczeniową:

4.    Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca bierze pod uwagę:
      1) opinię (udokumentowaną wpisami w zeszycie uwag) nauczycieli, zwłaszcza uczących w danej klasie,
      2) opinię Rady Pedagogicznej na temat ocenianego ucznia, która dysponuje +/- 20 punktami.
5.    Wychowawca jest zobowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie na miesiąc przed klasyfikacją półroczną i roczną.
6.    Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem do punktu 2.
§ 99
Kryteria punktacji zachowania uczniów§ 100
Sposoby gromadzenia informacji o uczniu
1.    Obserwacja ciągła na różnych płaszczyznach życia szkolnego dokonywana przez nauczycieli, wychowawców, uczniów i pracowników obsługi Szkoły.
2.    Każdy wychowawca prowadzi zeszyt wychowawcy, w którym wszyscy nauczyciele dokonują wpisów pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów.
3.    Dokumentacja ta znajduje się do wglądu uczniów, rodziców, Dyrektora Szkoły.
§ 101
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 102
Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1.    Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
2.    Informację pisemną rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje rodzicom wychowawca klasy w „Zeszycie do kontaktów z rodzicami” na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
3.    Prawo do podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ma uczeń:
      1) któremu do oceny wyższej brakuje nie więcej niż 10 pkt,
      2) nie otrzymał punktów ujemnych za:
           a) aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub pracownika Szkoły,
           b) bójkę, zaczepki słowne lub fizyczne,
           c) wulgarne słownictwo w Szkole i poza nią,
           d) palenie papierosów,
           e) niszczenie sprzętu szkolnego,
           f)  wyłudzanie pieniędzy,
           g) niszczenie cudzego mienia.
4.    Uczeń deklarujący chęć podwyższenia oceny klasyfikacyjnej zachowania lub jego rodzice w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o proponowanej ocenie rocznej składa pisemny wniosek do wychowawcy klasowego.
5.    Wniosek o ponowne ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania rozpatruje zespół powołany przez Dyrektora Szkoły w składzie:
      1) wychowawca klasy,
      2) zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50% nauczycieli uczących w tej klasie),
      3) przedstawiciel Samorządu Klasowego.
6.    Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje:
      1) rodzinne,
      2) zdrowotne,
      3) okoliczności, o których Szkoła nie była wcześniej poinformowana.
7.    W oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8.    Ocena ustalona komisyjnie jest ostateczna.
§ 103
Sposoby informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci
1.    Rodzice będą informowani o efektach pracy ich dzieci poprzez:
      1) kontakty bezpośrednie z rodzicami:
          a) zebrania ogólnoszkolne,
          b) zebrania klasowe,
          c) indywidualne rozmowy,
      2) kontakty pośrednie:
          a) rozmowa telefoniczna,
          b) korespondencja listowna.
2.    Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają częstotliwość i sposób informowania rodziców.
3.    Wychowawcy klas powiadamiają rodziców o postępach uczniów nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
4.   W sytuacjach wyjątkowych wychowawca kontaktuje się z rodzicami telefonicznie lub pisemnie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego