Program Wychowawczo-Profilaktyczny - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 
Spis treści:
Wprowadzenie
Podstawa prawna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Misja i wizja
Sylwetka absolwenta
Wartości wychowawcze
Cele, treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych
Obszary działań wychowawczych i profilaktycznych
Obszary dodatkowych działań Szkoły ukierunkowanych na rozwój osobowość ucznia

Wprowadzenie
    Edukacja młodych ludzi nie może i nie powinna stać w miejscu, stąd potrzeby wprowadzenia zmian i rewolucji w szkolnictwie. Zaplanowane zmiany mają na celu przede wszystkim poprawić jakość oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych. Działania podejmowane przez Szkołę bazują na jej potencjale, na który składa się wiedza, kompetencje nauczycieli, doświadczenie w budowaniu szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki, jak również współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem.
    Dbałość o wszechstronny rozwój oraz kształtowanie osobowości ucznia jest jednym z nadrzędnych zadań szkoły, która staje się instytucją odpowiedzialną za formowanie młodego człowieka. W swoich założeniach, Szkoła uwzględnia indywidualne predyspozycje ucznia w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, a także kwestie morlane. Zadaniem Szkoły jest stworzenie odpowiednich działań, które nie tylko będą oddziaływać na ucznia czy absolwenta, ale również na przyszłego dorosłego i dojrzałego człowieka.
    Szkoła jest bez wątpienia jednostką kształtującą odpowiednie postawy wśród uczniów poprzez stawianie wysokich wymagań, a także przygotowanie do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości oraz wolności. Prawidłowy proces wychowania oparty jest na silnej współpracy zarówno rodziców, jak i grona pedagogicznego, których powinna charakteryzować spójna wizja zarówno szkoły jako instytucji, jak i przyszłego absolwenta.
     Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innowacyjnych ma na uwadze przede wszystkim dobro uczniów, a także troskę o postawę moralną i obywatelską swoich uczniów oraz absolwentów. Zachęca się uczniów do pracy nad sobą poprzez dostrzeganie ich osiągnięć, a także docenianie. Zadaniem Szkoły jest intensyfikacja wśród uczniów postawy kształtującej niezależność oraz samodzielność, które są niezwykle istotne w dorosłym życiu i budowaniu późniejszej kariery. Natomiast wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
     Program Wychowawczo-Profilaktyczny w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. [Art. 26 z Ustwy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).]
    Celem opracowanego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest stworzenie szeregu działań ukierunkowanych na rozwój uczniów przy wykorzystaniu całego potencjału, zasobów jednostki oraz kadry. Zaplanowane działania w swoim zakresie obejmują całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców) tak, by każda z grup nieustannie  pracowała i podnosiła swoje umiejętności.
    Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:
- powszechną znajomość założeń Programu – przez uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników Szkoły,
- współpracę wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w Programie,
- respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),
- współdziałanie Szkoły ze środowiskiem zewnętrznym,
- współodpowiedzialność za efekty realizacji Programu.
    Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w Szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Podstawa prawna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej realizuje cele wychowawcze oraz profilaktyczne wynikające z powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 73, poz. 483),
- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. ,
- Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz. 1249),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
    Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są zgodne z:
- Statutem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej,
- Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.
    Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole opiera się przede wszystkikm na hierarchii wartości przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski z obowiązującej w szkole koncepcji pracy oraz misji.

     Misja i wizja
    Szkoła w swoich działaniach ukierunkowana jest na wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju i motywowaniu do nauki oraz poszerzaniu własnych horyzontów. Szkoła stara się zaszczepić w dzieciach wiarę w siebie i swoje możliwości, chęć doskonalenia się, otwartość i odwagę w podejmowaniu wyzwań. Szkoła jawi się przede wszystkim jako miejsce przyjazne dla uczniów, zainteresowana nimi jako jednostkami, a przy tym jako instytucja otwarta na rodziców i współpracę z nimi. Nie da się ukryć, że Szkoła jako miejsce ważne w życiu każdego ucznia pokazuje złożoność świata i rolę człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym, rozwija ciekawość poznawczą, uczy według najnowszych metod oraz stwarza bezpieczne warunki nauki.
 
     Misja szkoły:
    „Istniejemy po to, aby towarzyszyć uczniom na drodze ich rozwoju”.
 
     Wizja szkoły:
    „Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia i wychowujemy go w duchu wartości chrześcijańskich, a absolwent naszej szkoły jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia i właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie.”

Sylwetka absolwenta
    W wyniku realizacji zadań wychowawczych dla klas I-III, uczeń kończący klasę III:
- ma poczucie przynależności do klasy, jest jej częścią,
- umie pracować w grupie, zna swoje prawa i obowiązki,
- posiada umiejętność samodzielnej i systematycznej pracy,
- potrafi się grzecznie zachować w różnych sytuacjach,
- zna symbole narodowe, regionu, wie jak się wobec nich zachować,
- dostrzega różnice wśród ludzi, potrafi okazać szacunek drugiemu człowiekowi,
- potrafi rozróżnić dobro i zło w różnych sytuacjach,
- wie, do kogo może zwrócić się o pomoc.
    Absolwent klasy VIII:
- przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, takich jak: prawdomówność, uczciwość, kultura osobista,
- potrafi prezentować swoje sądy z poszanowaniem zdania innych, jest tolerancyjny,
- jest ciekawy świata: poszerza swoją wiedzę, zdobywając ją korzysta z różnych źródeł, interesuje się otaczającą go rzeczywistością,
- potrafi ocenić wagę i znaczenie informacji,
- czynnie uczestniczy we wspólnych działaniach na terenie klasy, szkoły, środowiska,
- zna i stosuje prawa i obowiązki ucznia,
- ma poczucie tożsamości, przynależności kulturowej,
- wykazuje humanistyczną wrażliwość w relacjach z otoczeniem,
- czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą i Europejczykiem,
- szanuje godność własną i cudzą,
- podejmuje samodzielnie decyzje i bierze odpowiedzialność za własne zdanie,
- przejawia zaangażowanie w życie społeczne i rozwija swoje talenty dla dobra innych,
- potrafi rozwiązywać konflikty i negocjować,
- wykazuje humanistyczną wrażliwość w relacjach z otoczeniem,
- troszczy się o ochronę środowiska naturalnego,
- wykazuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa  kulturowego,
- postrzega wolność jako dobro własne, a jednocześnie w równym stopniu przynależne innym ludziom.

Wartości wychowawcze
    Wartości są uznawane za podłoże procesu wychowawczego, które wspomagają młodych ludzi w budowaniu własnej, właściwej hierarchii. Wychowanie do wartości ma na celu przygotować uczniów do indywidualnego, świadomego wybierania i hierarchizowania wartości, kierowania się nimi we wszystkich dziedzinach życia teraz oraz w przyszłości.
    Zadaniem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o:
- empatię wobec drugiego człowieka,
- dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
- wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów,
- samodzielność,
- dbanie o zdrowie swoje i innych.
    Wartości wychowawcze Szkoły:
- poszanowanie wartości i godności ludzkiej,
- tolerancja,
- szacunek do języka, kultury, historii i tradycji narodowej,
- patriotyzm,
- umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności,
- bezpieczeństwo,
- uczciwość, szczerość,
- prawdomówność,
- sprawiedliwość,
- wrażliwość na piękno przyrody ojczystej,
- doskonalenie własnej osoby,
- kierowanie się własnym sumieniem,
- inicjatywa, kreatywność,
- rzetelność i odpowiedzialność,
- zdrowy styl życia,
- wykształcenie i nauka,
- empatia,
- wytrwałość,
- samorządność,
- odwaga.
    Zadania Szkoły, jako środowiska wychowawczego:
- współpracuje w procesie wychowawczym z domem, środowiskiem rówieśniczym i społecznością lokalną,
- wspiera rodziców w dziedzinie wychowania,
- stwarza uczniom możliwości indywidualnego rozwoju,
- umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i indywidualizację procesu lekcyjnego, realizację indywidualnych programów nauczania oraz współdziałanie ze środowiskiem lokalnym,
- umożliwia uczniom poznawanie i podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych oraz narodowych,
- rozwija postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich odmienności, kształtuje postawy akceptacji ułomności i odmienności, wzmacnia poczucie więzi z rówieśnikami i nauczycielami,
- prowadzi profilaktykę ochraniającą uczniów przed przejawami agresji oraz przeciwdziała narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, cyberprzemocy, fonoholizmowi i używaniu środków psychoaktywnych,
- propaguje zdrowy styl życia poprzez działalność sportową, rekreacyjną i kulturalną,
- wdraża do samokontroli i samooceny,
- kształtuje postawy patriotyczne i proekologiczne,
- uczy podstawowych zasad demokracji i samorządności,
- wzmacnia kompetencje wychowawcze  nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów,
- doskonali umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.

Cele, treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
    Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje obszary wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.
     Profilaktyka w środowisku szkolnym powinna spełniać 10 podstawowych zadań:
- dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń,
- kształtować prozdrowotne wzorce konsumpcyjne,
- kształtować umiejętności intrapsychiczne (związane z dojrzewaniem i kontrolowaniem m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych, samooceny),
- kształtować umiejętności interpersonalne,
- kształtować umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
- rozwijać więzi z grupą społeczną,
- uczyć odpowiedzialności,
- przestrzegać w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi,
- eliminować możliwości wystąpienia działań dysfunkcyjnych,
- rozpoznawać zagrożenia, diagnozować dysfunkcje oraz budować sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka.
    Najważniejsze działania w pracy wychowawczej ukierunkowane są na:
- wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
- przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
- wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
- rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
- budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
- przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
- przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
- troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
    Zagrożeniem dla wychowania w szkole są m. in.:
- niekorzystne środowisko rówieśnicze w szkole,
- niebezpieczne zachowania uczniów,
- ograniczone możliwości do działania nauczycieli,
- ograniczone kompetencje rodziców,
- czynniki ryzyka tkwiące w szerokim otoczeniu.
    Dlatego też, działania profilaktyczne muszą uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, tym samym wzmacnianć czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi, m. in.:
- radzenie sobie z trudnościami,
- silna więź emocjonalna z rodzicami,
- zainteresowanie nauką szkolną,
- poszanowanie prawa, norm, wartości, światopoglądów i autorytetów społecznych,
- przynależność do pozytywnej grupy.
    Profilaktyka podejmowana przez Szkołę okazuje się szansą dla całej szkoły, jako instytucji, jak i poszczególnych uczestników życia szkolnego, ponieważ zwiększa wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów świadomość istniejących zagrożeń. Ponadto, przyczynia się do korekty niewłaściwych zachowań i procesów rozwojowych, a tym samym wspomaga osiąganie dojrzałej odpowiedzialności za jakość własnego życia i funkcjonowanie społeczności, która ją współtworzy.

Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych
    Dyrektor Szkoły:
- stwarza warunki dla realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
- dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
- nadzoruje realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
- współpracuje z Zespołami Przedmiotowo-Wychowawczymi, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,
- inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
- stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
- czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
    Rada Pedagogiczna:
- uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców Program Wychowawczo-Profilaktczny,
- uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
- uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
- reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
- opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
- uczestniczy w ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
    Nauczyciele:
- współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych i treści profilaktycznych,
- reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
- przestrzegają obowiązujących w Szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
- rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
- wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
    Wychowawcy klas:
- diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
- rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
- na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
- przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
- zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
- są członkami Zespołów Przedmiotowo-Wychowawczych i wykonują zadania zlecone przez Przewodniczącego Zespołu,
- oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
- współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
- są mediatorami w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami,
- wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
- rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
- dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
- podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
- współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
- podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
    Współpraca z rodzicami opiera się na:
- zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, zatwierdzaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim,
- określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły,
- współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych,
- pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną,
- współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych,
- stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami,
- umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
- zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym,
- podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy,
- organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
    Samorząd Uczniowski:
- jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły,
- uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i działań profilaktycznych,
- współpracuje z Radą Pedagogiczną,
- prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
- propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
- dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
Spodziewane efekty Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:
- utrwalenie zachowań asertywnych,
- umiejętne komunikowanie się z otoczeniem,
- wzajemna tolerancja wśród uczniów,
- ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny,
- wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
- znajomość zachowań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,
- dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, prowadzenie zdrowego stylu życia,
- rozwijanie zainteresowań,
- umiejętność organizowania i spędzania efektywnie czasu wolnego,
- świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV,
- prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia,
- zachowanie higieny osobistej,
- sukcesy uczniów w szkole.
 
Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
    Ewaluacja związana jest z uzyskaniem informacji dotyczących realizowanego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego – czy osiągnięto zamierzone cele, jakie są efekty zrealizowanych działań, czy sposoby realizacji sprzyjały skuteczności. Ważnym elementem ewaluacji jest poznanie opinii wszystkich osób, których Program dotyczył, tj. uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, odnośnie realizacji Programu, a także uzyskania opinii o wartości wdrażanego Programu oraz sensowności podejmowanych czynności.
    Zaleca się, aby ocenę skuteczności Programu dokonywać co roku. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest jednak dokonanie wcześniejszych korekt i poprawek w okresie poprzedzającym dany rok.
    Ocena efektów realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dokonywana będzie na bieżąco za pomocą:
- analizy zapisów w dziennikach i innych dokumentach szkolnych,
- analizy wytworów pracy uczniów,
- rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
- obserwacji uczniów w sytuacjach zadaniowych,
- analizy postępów ucznia w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych.
    Podstawę do formułowania ocen z realizacji Programu stanowią:
- narzędzia w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy,
- sprawozdania z realizacji planów,
- analizy i dane statystyczne,
- hospitacje,
- zapisy w dokumentacji,
- badania ankietowe,
- opinie i wnioski,
- zgłoszone innowacje i projekty działań,
- programy oraz scenariusze.
   Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w po-rozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej w dniu  27 września 2017.
    

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego