spotkanie z rodzicami styczeń 2018 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Spotkanie z Rodzicami

    26 stycznia 2018 r. odbyło się trzecie w tym roku szkolnym zebranie ogólne Rady Pedagogicznej z Rodzicami naszych uczniów. Podczas spotkania Pani Dyrektor dokonała podsumowania pracy szkoły za I okres bieżącego roku szkolnego. Przedstawiła wyniki klasyfikacji okresowej uczniów, zaprezentowała nazwiska uczniów, którzy zostali wyróżnieni za osiągnięcia dydaktyczne i nienaganne zachowanie, pogratulowała Rodzicom wyróżnionych uczniów. Następnie przypomniała podstawowe dokumenty regulujące życie szkolne – „Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej”, „Program wychowawczo-profilaktyczny”, „Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych” oraz „Szkolny Kodeks Zachowań Uczniów”, których przestrzeganie przez wszystkich członków szkolnej społeczności, a także systematyczna współpraca szkoły z Rodzicami, przyczynią się do uzyskania pożądanych efektów dydaktyczno-wychowawczych i kształtowania nakreślonej w programie wychowawczo-profilaktycznym sylwetki absolwenta naszej szkoły. Pani Dyrektor złożyła również słowa podziękowania Radzie Rodziców za zaangażowanie w życie szkoły, starania o pozyskiwanie dodatkowych środków na fundusz Rady Rodziców, zakupienie atrakcyjnych dla uczniów pomocy dydaktycznych wspierających ich umiejętności zręcznościowe i sportowe, finansowanie uczniom opłat za udział w konkurach wiedzy, a także nagród w za udział uczniów w konkursach na etapie szkolnym, organizowanie atrakcyjnych zabaw okolicznościowych oraz aktywne włączanie się w organizowanie uroczystości środowiskowych.
     W drugiej części spotkania licznie zebrani Rodzice uczestniczyli w prelekcji na temat bezpieczeństwa dzieci i eliminowania wśród nich postaw niewłaściwego zachowania wygłoszonej przez młodszego aspiranta Policji w Domaradzu – Pana Witolda Burego, któremu towarzyszył starszy sierżant Marcin Stanisławczyk. Rodzice mieli okazję uświadomić sobie swoje obowiązki w zakresie wychowywania młodych pokoleń, które należy postrzegać jako ciągły proces wychowawczy, a nie jako odosobnione czynności dyscyplinujące. Przypomniał o prawach i obowiązkach Rodziców względem dzieci wynikających ze sprawowanej władzy rodzicielskiej zgodnie z „Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym”, „Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”, „Kodeksem wykroczeń”. Mowa była również o odpowiedzialności cywilnej i karnej nieletnich. Dużo uwagi poświęcono konieczności eliminowania w zalążku niewłaściwego zachowania dzieci, które – jeśli nie jest na bieżąco korygowane – przeradza się w utrwalone zachowania negatywne o coraz większym agresywnym natężeniu. Podawane były przykłady agresji słownej i agresji fizycznej, a także ich skutki. Odwoływanie się mówiącego do przykładów z życia codziennego sprawiło, że zebrani z uwagą i zainteresowaniem słuchali skierowanych do nich słów. Pan Dzielnicowy  poruszył również  problemy związane zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie ferii zimowych, przypomniał zasady bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach osobowych. Była też mowa o obowiązkach właścicieli psów w zakresie sprawowania należytej kontroli nad czworonogami. Na koniec przypomniał o konieczności przestrzegania zasady ograniczonego zaufania w zakresie ochrony własnych danych osobowych.
     Z pewnym zawodem zebrani przyjęli wiadomość o odwołaniu z powodu choroby kolejnej prelekcji zaplanowanej na tym spotkaniu poświęconej „Dobremu wychowaniu”, którą wygłosić miała pani pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie. O nowym terminie prelekcji Rodzice zostaną powiadomieni w późniejszym czasie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego